$10 National Bank of Fonda, Iowa.

Charter # 6550
SN#E000200A